TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Chủ nhật - 04/08/2019 22:16
  •  

Đảng Bộ Trường Đại học Sao Đỏ Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, Chỉ thị số 32, 35 của Bộ Chính trị và các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Đảng Bộ Trường Đại học Sao Đỏ Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, Chỉ thị số 32, 35 của Bộ Chính trị và các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên, giảng viên Nhà trường nâng cao nhận thức, nắm vững các nội dung của Nghị quyết số 35, chỉ thị số 32, 35 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, sáng ngày 01/08/2019, Trường Đại học Sao Đỏ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, Chỉ thị số 32-CT/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

TS. Nguyễn Thị Kim Nguyên – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường
phát biểu khai mạc Hội nghị

          Tham dự hội nghị, về phía Trường Đại học Sao Đỏ có NGND.TS Đinh Văn Nhượng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, gần 300 cán bộ, giảng viên Nhà trường; Các đồng chí trong Ban Giám hiệu, cán bộ, đảng viên, giáo viên của các trường THPT Chí Linh, THPT Trần Phú, THPT Phả Lại, THPT Bến Tắm, Trung tâm GDNN-GDTX Chí Linh. Báo cáo viên của hội nghị là PGS.TS. Nguyễn Viết Thông – Tổng thư  ký Hội đồng lý luận Trung ương.
 

   

Toàn cảnh hội nghị

          Hội nghị đã được nghe PGS, TS Nguyễn Viết Thông truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XII "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"; Chỉ thị số 32 - CT/TW về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”; Chỉ thị số 35 - CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, PGS. TS Nguyễn Viết Thông đặc biệt nhấn mạnh đến nội dung Nghị quyết số 35-CT/TW giới thiệu làm rõ ý nghĩa, sự cần thiết của việc ban hành Nghị quyết. Nghị quyết nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam. Nghị quyết nêu 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới...


 

PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương
truyền đạt những nội dung các Nghị quyết

          Sau 3 giờ truyền đạt của báo cáo viên, cán bộ, đảng viên, giảng viên của Nhà trường đã nắm được những nội dung căn bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW, Chỉ thị số 32-CT/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm và vận dụng sáng tạo thực hiện các nhiệm vụ công tác.

Tác giả bài viết: Theo Hoàng Huyền

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây