TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thứ năm - 03/03/2016 10:24
  •  

Kế hoạch tổ chức phát động hiến máu tình nguyện năm 2015

Thực hiện kế hoạch số: 45/KH-BCĐ ngày 13 tháng 01 năm 2015 của Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Hải Dương về việc phát động đăng ký và hiến máu tình nguyện năm 2015, nhà trường lập kế hoạch hiến máu tình nguyện trong toàn thể CB,GV, SV nhà trường, nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1.1. Mục đích: 
- Nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, giảng viên, SV trong nhà trường về ý nghĩa, tính nhân văn cao cả của việc hiến máu cứu người.
- Tôn vinh các tập thể và cá nhân tích cực trong công tác hiến máu tình nguyện, đặc biệt những cán bộ, giảng viên, SV hiến máu lần thứ 2,thứ 3.
1.2. Yêu cầu:  
-  Tuyên  truyền  vận  động  để  có  nhiều  CBGV,  SV đăng  ký  và  tình  nguyện  hiến  máu.
- GVCN các lớp, chi đoàn tuyên truyền, phát động SV, ĐVTN đăng ký, tình nguyện hiến máu lần 1 với các lớp đại học khóa 6, đại học liên thông khóa 6, cao đẳng khóa 11, trung cấp chuyên nghiệp khóa 15. Lần 2 với các lớp đại học khóa 3,4,5, đại học liên thông khóa 5, Cao đẳng khóa 9,10 trung cấp chuyên ngiệp khóa 13,14 đủ và vượt chỉ tiêu. 100% sinh viên đã đăng ký và tham gia đi hiến máu đầy đủ
- Đảm bảo an toàn trong quá trình tổ chức thu, gom máu.
II. ĐỐI TƯỢNG, CHỈ TIÊU ĐĂNG KÝ TÌNH NGUYỆN HIẾN MÁU
1. Đối tượng, chỉ tiêu đăng ký: Là SV đang học tập tại trường có sức khoẻ, không có bệnh truyền nhiễm, tình nguyện hiến máu.
1.1 Đối tượng, chỉ tiêu đăng ký TNHM lần 1: Gồm các lớp đại học khóa 6, cao đẳng khóa 11, trung cấp chuyên nghiệp khóa 15.Chỉ tiêu: vận động được 40% trên tổng số sinh viên của lớp đăng ký TNHM
1.2 Đối tượng, chỉ tiêu TNHM lần 2 và 3: Gồm cán bộ, giảng viên, sinh viên các lớp đại học khóa 3,4,5, đại học liên thông khóa 5, cao đẳng khóa 9,10 trung cấp chuyên nghiệp khóa 13,14.
Chỉ tiêu như sau: ĐH khóa 5 đăng ký 30%, ĐH khóa 4 đăng ký 25%, ĐH khóa 3 và các lớp ĐH liên thông, CĐ, TC các khóa 13,14 đăng ký 20% trên tổng số HSSV của lớp.
 Vận động những sinh viên chưa hiến máu tình nguyện lần nào tham gia hiến máu, động viên khuyến khích CB, giảng viên,sinh viên tình nguyện hiến máu lần 2,3 tham gia hiến máu.
2. Thời gian tổ chứ đăng ký hiến máu.
2.1 Thời gian tổ chức triển khai đăng ký:
Từ 12/10/2015 đến 20/10/2015 các lớp các đơn vị phòng khoa tổ chức phát động tuyên truyền và lập danh sách gửi về thường trực ban vận động của nhà trường là P.CTSV( gửi bản cứng và bản mềm qua Egov). Từ ngày 20/10/2015 đến 25/10/2015 thường trực ban vận động của Trường tổng hợp báo cáo ban vận động của tỉnh Hải Dương phối hợp tổ chức lễ phát động tình nguyện hiến máu năm 2015.
2.2 Thời gian tổ chức lễ phát động và TNHM
 Ngày 28/10/2015 tổ chức lễ phát động tình nguyện hiến máu và thu gom máu
Thời gian tổ chức: Buổi sáng: Từ 7h30 đến 8h lễ phát động . Từ 8h đến 11h30 tổ chức hiến máu thu gom máu. Buổi chiều từ 13h30 đến 16h.
           - Các lớp học buổi chiều, sáng tham dự lễ phát động và hiến máu, các lớp học buổi sáng chiều tham gia tình nguyện hiến máu.
           - Huy động 200 SV ĐH khóa 6 khoa Điện và khoa Cơ khí đang học quân sự tham gia dự chương trình lễ phát động và hiến máu buổi sáng.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Công tác sinh viên: Xây dựng kế hoạch hiến máu tình nguyện; Liên hệ với Ban chỉ đạo HMTN tỉnh Hải Dương thống nhất thời gian và nội dung thu gom máu ngày 28/10/2015, tuyên truyền HMTN trên hệ thống phát thanh nội bộ của nhà trường 1 lần/1 tuần từ 12/10/2015 đến  28/10/2015. Phục vụ loa máy trong buổi lễ phát động và thu gom máu; Tổng hợp danh sách SV các khoa đã HMTN sau ngày thu gom máu. Lập kế hoạch trang trí:
          - Tại tiền sảnh nhà A treo băng zôn nội dung:
TUỔI TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ GƯƠNG MẪU ĐI ĐẦU TRONG TÌNH NGUYỆN 
HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG.
           - Trang trí hội trường:           
              Trên sân khấu : Tít chữ nội dung:
BAN CHỈ ĐẠO HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN TỈNH HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ
LỄ PHÁT ĐỘNG
HIÊN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2015
                                                                                 THỊ XÃ CHÍ LINH, NGÀY 28/10/2015
 - Phía trên tít chữ treo biểu tượng chữ thập đỏ.
2. Đoàn thanh niên nhà trường: Viết bài về hiến máu tình nguyện để tuyên truyền trên hệ thống phát thanh nội bộ của nhà trường; Cử 20 thanh niên xung kích hỗ trợ Phòng QT ĐS và phòng KHKT, giữ trật tự buổi lễ phát động hiến máu và tham gia các công việc trong ngày thu gom máu.
3. Phòng TCHC: Căn cứ danh sách khách mời, làm giấy mời , mời đại biểu về dự lễ phát động.Chuẩn bị nước uống đại biểu, phục vụ nước uống cho SV hiến máu tại các nhà bạt (03-05 bình nước).
4.Phòng NCKH: Cử phóng viên chụp ảnh tư liệu buổi lễ khai mạc và quá trình thu gom máu tại hội trường.
5. Trạm Y tế nhà trường: Bố trí cán bộ y tế rà soát điều kiện sức khoẻ đối với những SV đăng ký đi hiến máu, phối hợp với đơn vị thu gom máu hướng dẫn hỗ trợ SV hiến máu tại hội trường.
6. Phòng KHKT: Liên hệ với Đoàn thanh niên cử 10 thanh niên xung kích hỗ trợ dựng 03 nhà bạt từ đầu hồi hội trường phía đông đến hết đầu hồi nhà D2 có rèm che xung quanh chuẩn bị 6 quạt công nghiệp phục vụ quá trình thu gom máu tại khu vực nhà bạt, chuẩn bị máy phát điện dự phòng hoàn thành xong trước 17h ngày 26/10/2015.
7. Phòng QTĐS: Cử tổ bảo vệ giữ gìn trật tự buổi lễ phát động và trong suốt quá trình HMTN, vệ sinh mặt bằng nhà trường( khu vực nhà bạt), kê bàn ghế tại các nhà bạt.
- Liên hệ với Đoàn thanh niên cử 10 thanh niên xung kích hỗ trợ việc kê bàn ghế các nhà bạt.
- Nhà bạt số 01 kê 20 bộ bàn ghế cho HSSV ghi phiếu và xét nghiệm máu, bố trí 02 quạt CN phục vụ đăng ký TNHM.
- Nhà bạt số 02 kê 10 bộ bàn ghế cho sinh viên TNHM. Bố trí 02 quạt công nghiệp phục vụ quá trình gom máu.
- Nhà bạt số 03 kê 20 bộ bàn ghế, 02 quạt CN phục vụ cho HSSV nghỉ ngơi tại chỗ sau khi đã TNHM.
8. Các khoa: Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lập danh sách SV đăng ký đi hiến máu. Thông báo cho SV và phối hợp quản lý SV dự lễ phát động và hiến máu.
-  Khoa MTT&GD cử em Thân Thị Thu Hà lớp CNM3-DK5 phát biểu trong lễ phát động hiến máu tình nguyện.
- GVCN thông báo cho những sinh viên đăng ký hiến máu buổi sáng phải tham gia  đầy đủ 100% để dự lễ phát động và hiến máu.
VI. KINH PHÍ
1. Băng zôn đề can tại tiền sảnh: 1 cái x 280.000đ = 280.000 đồng
2. In bảng tít chữ lễ phát động Hội trường: 1.7m x 4m = 442.000đồng
                                             Cộng: 722.000đồng
                                   (Bảy trăm hai  mươi hai nghìn đồng)
Nhận được ké hoạch yêu cầu các đơn vị phòng, khoa, GVCN các lớp SV tổ chức triển khai thực hiện đúng thời gian quy định, quá trình triển khai có vướng mắc phát sinh phản ánh trực tiếp phòng CTSV.
 
 
Nơi nhận:                                                                              KT HIỆU TRƯỞNG
- Công đoàn, ĐTN;                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Các đơn vị phòng/khoa;
- Lưu VT, CTSV.
                                                                                                          (Đã ký)
                                                                                               
                                                                                                 Trần Văn Phong

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn Khoa ĐTTH là vi phạm bản quyền
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây